PRIVACY VERKLARING

Nationaal Bespaar Buro BV, gevestigd aan Celsiusstraat 32, 1704 RW Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
CONTACTGEGEVENS
Email: ilse@hetbespaarburo.nl
Telefoon: +31229266229
Adres: Celsiusstraat 32, 1704 RW Heerhugowaard
Ilse Stam is de Functionaris Gegevensbescherming van Nationaal Bespaar Buro B.V. Zij is te bereiken via ilse@hetbespaarburo.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Nationaal Bespaar Buro B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Kort gespreksverslag
• Adresgegevens
• IP-adres
• Iban nummer
• Wie je energieleverancier is, hoelang je contract loopt, wat je verbruik is, hoeveel je betaalt
• Wie je Internet/TV/Bellen provider is, welk pakket je afneemt, hoelang je contract loopt, wat je betaalt

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ilse@hetbespaarburo.nl, dan verwijderen wij de informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Nationaal Bespaar Buro B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het telefonisch en digitaal aanbieden van een nieuw energie contract
• Het telefonisch en digitaal aanbieden van een nieuwe Internet/TV/Bellen Provider
• Het afhandelen van een betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Het afhandelen van een betaling aan de (nieuwe) Energie maatschappij c.q. (nieuwe) Internet/Televisie/Bellen maatschappij
• Nationaal Bespaar Buro B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld belastingaangifte

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Nationaal Bespaar Buro B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen een besluit over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nationaal Bespaar Buro B.V.) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Nationaal Bespaar Buro B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens
Personalia, bewaartermijn: 15 jaar indien er geen verder contract is na een aanvraag, reden: dit is nodig voor nieuwe aanbiedingen en marketingdoeleinden.
Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst, bewaar termijn: zolang de overeenkomst van kracht is, plus 15 jaar reden: dit is nodig voor een goede uitvoering van de overkomst en onze bedrijfsvoering.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Nationaal Bespaar Buro B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nationaal Bespaar Buro B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nationaal Bespaar Buro B.V. jouw persoonsgegevens aan derden. Dit doen we alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Type dienst Naam verwerker Doel Jusisdictie Welke gegevens
Contactbeheer Fitsolutions BV Contactbeheer Nederland Personalia, contact- en CRM gerelateerde gegevens
Sales Nutselect BV Verwerking van Energie contracten Nederland Personalia, contact- en CRM gerelateerde gegevens
Sales Telecombinatie verwerking van Internet/TV/Bellen Contracten Nederland Personalia, contact- en CRM gerelateerde gegevens
Hosting Myfix Hosting van onze website Nederland Log gegevens

ActiveCampaign

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die jou identificeren of gebruikt kunnen worden om jou te identificeren of te contracteren. Zulke informatie omvat onder andere jouw naam, e-mail adres en telefoonnummer. We zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen als jij ons de informatie toestuurt. Het toesturen van persoonlijke gegevens kan onder andere via de formulieren op onze website. Op het moment dat jij ons vrijwillig persoonlijke informatie toestuurt en daarbij actief aangeeft dat je meer informatie wilt ontvangen omtrent onze (commerciële) aanbiedingen en wij jouw gegevens daarvoor mogen gebruiken, dan geef je ons toestemming om jouw te benaderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nationaal Bespaar Buro B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou toe te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ilse@hetbespaarburo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer)BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een week, op jouw verzoek.
Nationaal Bespaar Buro B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ JE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Nationaal Bespaar Buro B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ilse@hetbespaarburo.nl.

VERANDERINGEN

Nationaal Bespaar Buro B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. Deze versie is opgesteld in mei 2018.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Nationaal Bespaar Buro is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.